Парламент

18 вересня 2012 року 16:24
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо державного земельного банку"
Законом визначено особливості правового статусу державного земельного (іпотечного) банку.
Зокрема, передбачається:
— формувати статутний капітал державного земельного банку за рахунок грошових внесків та внесків у вигляді земельних ділянок;
— надати право державному земельному банку здійснювати операції з земельними ділянками та майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України в сфері земельних відносин та свого статуту;
— надати Національному банку України право визначати особливості видачі державному земельному банку банківської ліцензії, регулювання та нагляду за державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності;
— встановити, що дія Закону "Про банки і банківську діяльність" поширюється на відносини, пов´язані з функціонуванням державного земельного банку в частині, що не суперечить нормам спеціального законодавства в сфері земельних відносин..
Відповідний законопроект зареєстровано за №11202.

2 жовтня 2012 року 20:42
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо вдосконалення діяльності Фонду та встановлення мінімальної суми граничного розміру відшкодування вкладів)
Згідно із законом "Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами".
За порушення банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб Фонд може застосовувати до такого банку адміністративно-господарську санкцію у вигляді розпорядження про усунення порушення.
Фонд приймає рішення про припинення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки Національного банку України, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України, та повідомляє про прийняте рішення Національний банк України.
За рішенням виконавчої дирекції Фонд може надати приймаючому банку фінансову підтримку у формі компенсації за прийняті зобов´язання. Спосіб, розмір та умови надання фінансової підтримки визначаються відповідно до нормативно-правових актів Фонду.
Фінансова підтримка не може надаватися будь-якому проблемному або неплатоспроможному банку чи на користь учасників таких банків.
Відповідний законопроект зареєстровано за №10520.

16 жовтня 2012 року 11:58
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини"
Положеннями Угоди, підписаної 25 листопада 2005 року в м. Москва, передбачено вироблення погодженої стратегії та прийняття комплексних спільних заходів правового, соціально-економічного, інформаційного та іншого характеру в боротьбі з торгівлею людьми, ліквідації причин та умов, які сприяють її виникненню, а також захисту жертв торгівлі людьми та їхній реабілітації.
Законом ратифіковано зазначену Угоду з таким застереженням:
"Україна не вважає себе зв´язаною положеннями про гармонізацію законодавства і здійснення погоджених заходів для виконання положень конвенції ООН, інших міжнародних договорів".
Згідно із законом, Угода набирає чинності з дати передачі на зберігання депозитарієві повідомлення про виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, але не раніше набрання чинності Угодою відповідно до статті 16 цієї Угоди.
Відповідний законопроект зареєстровано за №0267.

16 жовтня 2012 року 18:38
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо формування та виконання державного та місцевих бюджетів)
Закон має на меті врегулювати окремі питання формування та виконання державного і місцевих бюджетів, поліпшити управління бюджетними коштами, підвищити фінансову спроможність місцевих бюджетів, а також досягти узгодження норм Бюджетного кодексу України з іншими законодавчими актами України.
Основними положеннями закону є такі:
— виключення плати за ліцензії та плати за державну реєстрацію із складу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик перший), та включення таких платежів до складу доходів таких бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик другий);
перегляду умов співфінансування з місцевих бюджетів інвестиційних програм (проектів), що здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (залежно від обсягу такої субвенції, а не від надходжень бюджету розвитку місцевого бюджету), а також унормування використання коштів державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевих бюджетів та коштів бюджету розвитку;
—  застосування щодекадних (замість щомісячних) нормативів відрахувань коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
— розширення повноважень щодо передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а саме: між районними бюджетами, між міськими бюджетами та між обласними і районними, міськими бюджетами;
— визначення основних джерел формування і напрямів використання спеціального фонду державного бюджету на постійній основі безпосередньо у Бюджетному кодексі, а не щорічно у законі про державний бюджет;
— уточнення назв та видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації;
Крім того, закон містить положення щодо узгодження Бюджетного кодексу з податковим та іншими законодавчими актами, зокрема, щодо:
— уточнення назв та видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації;
— доповнення переліку пільгових категорій, яким надаються пільги за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту, дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями;
— надання фінансової підтримки громадським об´єднанням.
Відповідний законопроект зареєстровано за №11332.


16 жовтня 2012 року 16:16
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону "Про сільськогосподарську кооперацію"
Проектом (реєстр. №11221) передбачено викласти чинний закон в новій редакції. Зокрема, частиною першою статті 52 Господарського кодексу передбачається віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до суб´єктів, які здійснюють некомерційне господарювання; статтею 86 Цивільного кодексу - віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до непідприємницьких товариств.
Пропонується також встановити, що:
— сільськогосподарський виробничий кооператив - це сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом об´єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов´язкової трудової участі з метою одержання прибутку;
— сільськогосподарський кооператив - це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об´єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов´язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів своїм членам, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
— сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - це сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом об´єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення обсягу витрат і збільшення доходів своїх членів під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та захисту їх економічних інтересів.

16 жовтня 2012 року
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про прийняття Поправок до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду"
Закон передбачає прийняття Поправки до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду щодо перегляду квот держав-членів та реформи системи управління Міжнародного валютного фонду, які схвалені Резолюцією Ради керуючих №66-2 від 15 грудня 2010 року. Зокрема, відносна квота України в Міжнародному валютному фонді збільшиться на 639,8 млн. до 2011,8 млн. спеціальних прав запозичень. У відповідності із процедурою, оплату квоти передбачено здійснювати шляхом зарахування внеску у розмірі 25 відсотків від збільшення квоти України у Міжнародному валютному фонді за рахунок резервів Національного банку України, а решта такого збільшення заміщується вексельним зобов‘язанням в національній валюті.
Відповідний законопроект зареєстровано за №0283.

Інформація офіційного веб-сайту Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua